سیم فیوز کات آوت CUT-OUT FUSE LINK

سیم فیوز کات آوت CUT-OUT FUSE LINK

کات اوت فیوز چیست

سیم فیوز شامل قطعه های مکانیکی و الکتریکی می باشد. سیم فیوز الکتریکی، یک نوع فیوز برق است که به سادگی با یک تکه کوتاه از سیم ساخته شده است. فیوز داخل یک لوله فیبری که همان لوله فیوز است قرار دارد. المنت (سیم) فیوز کات اوت شامل چهار قسمت دکمه، ساق، المنت (سیم ذوب شونده) و سیم انتهایی است.کت اوت فیوز وقتی به دلیل اضافه جریان فیوز می سوزد قوس الکتریکی حاصل به دیواره لوله فیبری برخورد کرده و گازی را متصاعد می نماید که قوس را به بیرون می فرستد. هرچه شدت جریان عبوری از فیوز بیشتر باشد گاز بیشتری از مواد دیواره لوله متصاعد می شود. ضمناً بعد از سوختن المنت، لوله فیوز به بیرون آویزان می شود که این نشانه سوختن المنت فیوز است.

اندازه کات اوت فیوز
معمولاً سیم فیوز ها در عمل ترانسفورماتورهای توزیع را در برابر اضافه بارهای جزئی حفاظت نمی کنند، زیرا باعث سوختن غیر ضروری فیوز و قطع مکرر مدار می شود که هر دوی این ها خوشایند نیستند. بنابراین معمول است که فیوزها را با جریان نامی بالاتر از جریان نامی قسمت اولیه ترانسفورماتور انتخاب کنند. معمولاً جریان نامی فیوز را 2 تا 3 برابر جریان نامی ترانسفورماتور در نظر می گیرند. جریان های اتصال کوتاه چندین برابر جریان عادی است بنابراین آمپر المنت فیوز کات اوت، 2 تا 3 برابر جریان نامی ترانسفورماتور در نظر گرفته می شود.

انتخاب آمپراژ المنت کات اوت فیوز
آمپراژ سیم فیوزها مانند فیوزها متناسب با بار خط یا ترانسفورماتور ها انتخاب می گردد، اما باید توجه داشت که بسته به شرایط می توان از نوع کند کار T ، تندکار K و یا ترکیبی KT استفاده کرد.


برای ترانسفورماتورها طبق جدول می توان المنت مناسب انتخاب کرد:

اجزای سیم فیوز نوع Kلیست قیمت: آلکوکابل – لیست قیمت فیوز لینک – خرداد 1401

 

 

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp