خدمات محاسبات مهندسی و ستینگ رله ها

  • محاسبه تنظیمات رله های قشم مولد شامل :مدل سازی شبکه های مربوطه با استفاده از نرم افزار   etapوانجام پخش بار،اتصال کوتاه، استارت موتورورله گذاری واستخراج تنظیمات
  • محاسبه تنظیمات رله های پتروشیمی کردستان شامل :مدل سازی شبکه های مربوطه با استفاده از نرم  افزار etap وانجام پخش بار،اتصال کوتاه، استارت موتورورله گذاری واستخراج تنظیمات
  • ·محاسبه تنظیمات رله های پتروشیمی مهاباد شامل :مدل سازی شبکه های مربوطه با استفاده از نرم  افزار etap وانجام پخش بار،اتصال کوتاه، استارت موتورورله گذاری واستخراج تنظیمات
  • محاسبه تنظیمات رله های ایستگاههای گاز مرگنلر، مرند ،هشترود و زنجان
  • مدل سازی شبکه های مربوطه با استفاده از نرم افزار etap وانجام پخش بار،اتصال کوتاه، استارت موتورورله  گذاری واستخراج تنظیمات مربوطه
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp