سوابق تست و راه اندازی

 • تست وراه اندازی پست کیلولت20/230/400 نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه
 • تست وراه اندازی پست 230/132 کیلولت GISمرکزی تبریز
 • نصب،تست وراه اندازی یک بی خط پست ایل گلی
 • نصب،تست وراه اندازی ترانسفورمر پست تیکمه داش
 • نصب ،تست وراه اندازی )افزایش ظرفیت پست سیلوانا(
 • نصب،تست وراه اندازی پست سیار امامیه
 • تست رله های حفاظتی سه بی خط در پست 20/132 کیلوولت مهاباد 1وپیرانشهر
 • نصب،تست وراه اندازی ترانسفورماتور قدرت پست 20/132/230 کیلوولت خوی 3 ∙
 • نصب،تست وراه اندازی ترانسفورماتور قدرت پست 20/132 کیلوولت خامنه
 • نصب،تست وراه اندازی فیدرهای بیست کیلوولت پست 20/63/230 کیلوولت کمی آباد ∙
 • تست وراه اندازی پست ایستگاه تقویت گاز پتروشیمی کردستان
 • نصب،تست وراه اندازی ترانسفورماتورهای قدرت پست 20/132/230 کیلوولت سردرود
 • تست وراه اندازی پست های واحد یوتیلیتی پتروشیمی کردستان
 • تست کامل ترانس های قدرت وموتورهای الکتریکی و سیستم حفاظتی مربوط ،برق دار کردن وبارگیری ∙ تست رله های حفاظتی پست ارغوان ایلام
 • ∙ تست وراه اندازی چهار پست 132/33/11 کیلولت کردستان عراق
 • نیو اربیل،تورق،کویه ودهوک  شمالی(
 • ∙ تست وراه اندازی سیستم حفاظتی)AREVA (4واحد نیروگاه 1000مگاواتی گتوند
 • انجام تست های مدار باز واتصال کوتاه ، ریورس پاور وموتوری شدن ژنراتور،قطع تحریک.تست کامل سیستم  حفاظتی وسنکرون کردن ژنراتور با شبکه سراسری  ∙ تست وراه اندازی سیستم حفاظتی)AREVA (4واحد نیروگاه 1000مگاواتی کارون
 • نصب ،تست وراه اندازی 5 پست 132/5.11کیلوولت موبایل کردستان عراق )رله های AREVA( ∙
 • نصب ،تست وراه اندازی پست 132/20 کیلوولت عالم آرا)رله های ARTECHE TEAM( ∙
 • تست وراه اندازی پست 230/132/20 کیلوولت کندوان)رله های ARTECHE TEAM (SIEMENS
 • ∙ نصب، تست وراه اندازی پست 132/20 کیلوولت شهریار)رله های SIEMENS( ∙
 • تست وراه اندازی پست 63/20 کیلوولت اسالم آباد غرب)رله هایABB وSIEMENS( ∙
 • تست وراه اندازی پست 230/132/20 کیلوولت سردرود)رله های SIEMENS(∙ تست و راه اندازی پست 230/63 کیلوولت تقی دیزج
 • تست و راه اندازی پست 230/63 کیلوولت مغان
 • تست و راه اندازی پست 400/230 کیلوولت فسا
 • نصب ،تست وراه اندازی پست موبایل 63/20 کیلوولت نمین
 • تست و راه اندازی پست 230/63 کیلوولت مچکور)سیستان و بلوچستان(
 • تست وراه اندازی پست 63/20 کیلوولت بن رو ساوه)رله هایABB( 
 • نصب، تست و راه اندازی پست های انتقال و فوق توزیع
 • تست سالیانه رله های حفاظتی)AREVA,ZIEMENS,ABB( املاح معدنی اراک)
 
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp